USLOVI KORIŠĆENJA

Popunjavanjem prijave za bilo koji od naših plaćenih ili besplatnih programa pristajete na redovno slanje mailova i newsletter. 
Kad god poželite možete se odjaviti sa mailing liste.

Ovim uslovima košćenja uređuju se prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Mangrowe.com platforme. Platforma koja se nalazi na Internet adresi https://www.mangrowe.com/ (u daljem tekstu: Platforma) i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža preduzetnik MANGROWE EDU SM, ul. Kraljice Natalije br. 5, 35210 Svilajnac, Srbija, matični broj: 67058054, PIB: 113751501, na osnovu Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa Školom Intelektualnih veština, ul. Banijska 2/41, 11080 Zemun, Srbija, matični broj: 64938398, PIB: 110651380 (u daljem tekstu: PARTNERI).
Ovi uslovi korišćenja čine sastavni deo Platforme i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinačnog korisnika Platforme. Partneri omogućavaju korišćenje Platforme, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, Cenovnikom i Pravilnikom o zaštiti podataka ličnosti koji su sastavni deo ovih Uslova korišćenja (u daljem tekstu, zajednički: Uslovi).
Pristupom ili korišćenjem Platforme, posetioci, odnosno korisnici pristaju na odredbe Uslova, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Partnerima kao pružaocem usluge informacionog društva.
Pristupom sadržajima Platforme, svaki korisnik izjavljuje da je pročitao ove Uslove i da je pristao na njih.Poslovanje Partnera putem ove platforme regulisano je Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o zaštiti potrošača, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.
Partneri su posvećeni očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podatka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
Platforma nije zamena za profesionalnu edukaciju, niti za obrazovanje koje je regulisano obrazovnim sistemima Republike Srbije (osnovno, srednje opšte, srednje stručno, posle srednjeg koje nije visoko, visoko obrazovanje i sl.), niti Partneri kao takva pružaju ili obezbeđuju bilo kakav sertifikat, uverenje, diplomu ili bilo kakav dokaz o pohađanju bilo kog Kursa (navedene sertifikate mogu da izdaju kreatori Kurseva ukoliko to žele).
Partneri imaju pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku uklone sa Platforme, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja za takvo uklanjanje.

Partneri putem Platforme pružaju uslugu informacionog društva. Platforma je namenjena posredovanju između lica koje putem Platforme objavljuje Kurseve (u daljem tekstu: Predavači) i onima koji Kurseve pohađaju (u daljem tekstu: Polaznici). Naziv Predavač, u smislu ovih Uslova ne označava bilo kakvu titulu ili stečeno zvanje ili pravni status, već samo autora odnosno kreatora Kursa. Naziv Polaznik, u smislu ovih Uslova ne označava bilo kakvu titulu ili akademsku odrednicu ili pravni status, već samo Polaznika Kursa. 

Platforma je namenjena posredovanju u edukaciji koja se odvija putem Kurseva koji Predavač – autor, kreator Kurseva postavljaj na Platformu i tako ga čine dostupnim Polaznicima.

Platforma omogućava korisnicima Platforme pristup Kursevima postavljenim od strane Predavača, isključivo uz naplatu. 

Kurs se sastoji iz video ili audio sadržaja organizovanog po pojedinačnim lekcijama, kao i propratnog materijala u vidu dokumenata (kao što su: literatura, skripte, linkovi, različite vežbe i slično, u daljem tekstu: prateći materijal) koji mogu da prate lekciju. Svaki Kurs je zasebna celina.

Platforma omogućava svojim registrovanim korisnicima da ga koriste kao platformu za kreiranje, postavljanje, objavljivanje i menjanje Kurseva, kao i pohađanja istih, samo u okviru tehničkih funkcionalnosti Platforme dostupnih u momentu njegovog korišćenja. U tom smislu Partneri mogu dodavati ili oduzimati pojedine funkcionalnosti Platforme odnosno funkcionalne celine u okviru Platforme prema sopstvenoj poslovnoj politici. Izmenom funkcionalnosti Platforme se ne menjaju ovi Uslovi i pravni odnosi koji su njima uspostavljeni.

Korisnicima usluga koje putem Platforme pružaju Partneri smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici, odnosno Predavači Polaznici.
Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis, ili plaćanja bilo kakve naknade. Posetilac može da se upozna sa ponudom kurseva, opisom svakog pojedinačnog Kursa, nazivima pojedinačnih lekcija Kursa, kao i njihovim trajanjem.
Isto lice može istovremeno biti i Predavač i Polaznik.
Partneri ne ograničavaju vrstu lica u pogledu mogućnosti korišćenja Platforme.

Predavač je pravno lice ili fizičko lice koje se registrovalo kao Predavač na Platformi pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.
Predavač može postavljati i objavljivati kreirani sadržaj – audio i/ili video Kurs odnosno pojedine lekcije, i prateći materijal, odnosno organizovati Kurs i prateći materijal po lekcijama, i koristiti ostale dostupne funkcionalnosti Platforme u skladu sa ovim Uslovima.
Samu registraciju Predavača, kao i sav sadržaj koji Predavač postavlja na Platformu, Partneri prethodno proveravaju u smislu tehničkih karakteristika i celovitosti, dok Predavač ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Platformi mogu da proisteknu.
Predavač zadržava sva autorska i srodna prava na svom Kursu. Predavač garantuje da je vlasnik odnosno nosilac svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Platformu. Partenri ni na koji način ne utiče na sadržaj Kursa. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo Predavač. Predavač može istovremeno postaviti više Kurseva. Predavač može isti Kurs postaviti i na druge platforme.
Svakom pojedinom prijavom na Platformu, Predavač dobija pristup svom nalogu na Platformi i svim svojim postavljenim Kursevima. Predavač može da podesi svoj nalog i dodeli mu ili promeni ime, pojedine grafičke elemente i druge podatke. Predavač ne može uklanjati Kurs ili prateći materijal Kursa za vreme trajanja pretplate odnosno postojanja Polaznika čija pretplata uključuje Kurs.
Predavač se obavezuje da adekvatno i blagovremeno odgovara na postavljena pitanja Polaznika.
Predavač samostalno određuje naziv, sažeti opis i kategoriju u kojoj se Kurs objavljuje. Platforma omogućava Predavaču uvid u podatke o naplati kao i statističke podatke o posećenosti Kursa, kao što su statistika i pregled stanja kurseva i prodaje, izveštaj iznosa naknada sa pripadajućim parametrima.
Postavljanjem Kursa na Platformu, Predavač bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Partnere da Kurs promovišu, bilo oglašavanjem, stavljanjem Kursa na akciju, promotivnim popustom, ili na drugi način na koji Partneri ocene da je pogodan.

Partneri od Polaznika vrše naplatu pretplate na Platformi putem dostupnih načina plaćanja, kao što su uplata na račun ili putem platne kartice. Od Polaznika koji nisu rezidenti Republike Srbije, Partneri mogu da vrši naplatu i preko izdavaoca elektronskog novca (platni promet sa inostranstvom) kao što su PayPal i slični.

Plaćanje na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa Raiffaisen banka ad i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko servisa banke, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.
Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za pristup Platformi. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.
Transakcija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada se omogući pristup Platformi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbina će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobađaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.
Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Korisnik nema pravo na povraćaj novca u slučaju pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada Partneri u potpunosti izvrše ugovor;
U slučaju povraćaja sredstava, Korisnik može da zahteva povraćaj sredstava pod uslovima i na način regulisan Zakonom o zaštiti potrošča, samo u okviru iste kalendarske godine.
U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da banka obavlja povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.Cena za aktuelni period pretplate je navedena na početnoj stranici na Internet adresi https://www.mangrowe.com/esi
Partneri mogu samostalno opredeliti dužinu trajanja pretplate naPlatformu koja nije podložna naplati, u svrhu mogućnosti da se Polaznik upozna sa sadržajem Platforme (engl. „Free Trial“, odnosno „besplatna proba“). „Free Trial“ odnosno period „besplatne probe“ Partneri objavljuju na samoj Platformi.

Polaznik je fizičko ili pravno lice ili preduzetnik koje se registrovalo kao Polaznik na Platformi pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.
Polaznik se na Platformu može registrovati putem svoje adrese elektronske pošte – potvrdom na verifikacioni link, kojom prilikom bira korisničku lozinku.
Svakom pojedinom prijavom na Platformu, Polaznik dobija pristup svom nalogu na Platformi i svim Kursevima dostupnim u momentu početka pretplate. Polaznik može da podesi svoj nalog u okvirima dostupnih funkcionalnosti podešavanja. Za vreme trajanja pretplate Polaznik može preuzimati prateći materijal Kurseva, postavljati pitanja Predavaču, postavljati komentare i ocenjivati Kurseve, sve u skladu sa dostupnim opcijama.
Plaćanje pretplate se, pored ostalog, vrši klikom na opciju “kreiraj uplatnicu” koja kreira PDF popunjen nalog za plaćanje sa podacima o Polazniku, koji je Polaznik dužan da izmiri u roku od 7 kalendarskih dana od dana naručivanja Kursa na ovaj način.
Polaznik ostvaruje pravo da pristupi Platformi i posećuje Kurseve (kao i zatvorenoj Facebook grupi), za vreme trajanja pretplate, odmah nakon što Partneri evidentiraju plaćanje pretplate.
Trajanje pretplate počinje da se računa od momenta od kada Kompanija Polazniku dodeli pristup Platform.
Polazniku prestaje pravo pristupa Platforme istekom pretplate, odnosno, propuštanjem blagovremenog izmirenja prve rate u slučaju obročnog plaćanja.
Polaznik može istovremeno pohađati odnosno posećivati više Kurseva.
Polaznik može isti Kurs (odnosno lekcije) posećivati više puta.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja, i dostupan je na adresi https://www.mangrowe.com/
Parteneri vrše obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
Partneri mogu, u skladu sa zakonom i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Platforme. Ove podatke Partneri mogu da koriste kako bi imali informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Platformu, i dodatno ih usmerili i prilagodili posetiocima i Korisnicima.
Partneri ne prikupljaju podatke o platnoj kartici, osim podataka čije prikupljanje je zahtevano od strane procesora platnih kartica u skladu sa standardom 3D Secure v2. (3DS2) sistema.
Partneri ne prikupljaju podatke Korisnika o platnoj kartici. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS 3.1 standarda, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica čiji je Nivo 1 provajder platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Partnerima ili trećim licima.
Sva opšta akta Partnera moraju biti u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Partnera nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe navedenog Pravilnika.

Korisnik je saglasan da mu Partneri mogu periodično slati obaveštenja koja se odnose na kupljeni Kurs i lekcije koje ga čine, kao i obaveštenja koja se tiču Platforme kao i reklamna obaveštenja.

Kako Partneri pružaju uslugu informacionog društva odnosno isporuke digitalnog sadržaja, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju. Lice koje ima svojstvo potrošača (korisnik – Polaznik) pristankom na ove Uslove se izričito saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora, s obzirom na to da Partneri putem Platforme vrše isporuku digitalnog sadržaja (koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa) i to izvršenje isporuke započinje tek posle prethodne izričite saglasnosti i potvrde date prilikom zaključenja ovog ugovora, odnosno pristankom na ove Uslove. Usluga informacionog društva koju Partneri pružaju je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti kupca Kursa (Polaznika) da Kurs kupi. Kupac Kursa (Polaznik) svakim pojedinim plaćanjem nekog Kursa se saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača. Bez obzira na navedeno, Partneri omogućavaju svakom pojedinom Polazniku da u roku od 30 dana od dana početka pretplate zahteva povraćaj iznosa pretplate, u kom slučaju će Partneri vratiti ukupan iznos pretplate u roku od 15 dana od dana prijema takvog zahteva

Partneri imaju isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Platformi, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor. Platforma može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Platforme, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Platformi Partnera. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Platform, ili Platformeu celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Partnera kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Partnera i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.
Kršenje autorskog prava, u bilo kom obliku i obimu, podleže zakonskoj odgovornosti prekršioca.

Korisnici Platforme koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Partneri ne mogu biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.
Tekstovi (komentari), fotografije, audio, video i drugi sadržaj koje korisnici postavljaju, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju lica koja su ih unela. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi lice koje je unos izvršilo.
Registracijom na Platformu lica ne stiču bilo koji pravni status, već pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuju i tvrde da imaju onaj pravni status koji su prilikom registracije na Platformu naveli. Partneri ne odgovaraju za istinitost podataka u pogledu pravnog statusa koji dostavljaju treća lica, niti za posledice koje lažno prikazivanje takvog statusa može da proizvede.

Partneri nisu odgovorni za eventualnu privremenu nedostupnost Platforme, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Partneri nisu odgovorni za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.
Platfomra može biti privremeno nedostupn ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja platforme.
Ovde navedena ograničenja od odgovornosti odnose se na svu i svaku štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede prava koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi Republike Srbije.
Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije i korisnika u vezi sa korišćenjem Platforme primenjuju se važeći propisi odnosno pravo Republike Srbije, isključujući primenu pravila o rešavanju sukoba nadležnosti. Partneri i Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležnost za rešavanje sporova imaće isključivo sudovi u Republici Srbiji, odnosno Privredni sud u Beogradu za pravna ili Prvi osnovni sud u Beogradu za fizička lica, osim u slučaju potrošačkog spora sa državljaninom Republike Srbije, kada se nadležnost određuje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.
Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.
Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i dospevaju sve eventualno neizmirene obaveze, te će uspostavljeni ugovorni odnos biti prekinut po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih Uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.
Ovi Uslovi počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranici Platforme.
Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni na srpskom jeziku, ali mogu biti prevedeni i na druge jezike. U slučaju postojanja prevoda, pravno dejstvo proizvodi samo verzija koja je na srpskom jeziku.
Svaki odštampani primerak ovih Uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga.

Politika privatnosti

Naš sajt www.mangrowe.com  poštuje Vašu privatnost i odgovoran je za zaštitu podataka o ličnosti koje nam dostavite. Smatramo da je važno da znate kako se ophodimo sa informacijama o Vama koje nam dostavljate korišćenjem našeg sajta, te bismo želeli da Vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti.

Ukoliko ne želite da o Vama prikupljamo navedene vrste podataka, ili se ne slažete s nekim drugim delom ove izjave molimo Vas nemojte koristiti našu internet prezentaciju.

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe.

Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja sajta. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

Na nekim delovima našeg sajta, kao što je recimo registracija, moramo tražiti lične informacije o Vama kako bi Vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe onlajn formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime, prezime i e-mail adresu. Od Vas nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Kada posetite naš sajt možete nam ostaviti neke podatke i informacije a da niste svesni toga. Koristimo dokumente „cookies“ i druge Internet tehnologije za održavanje naše prezentacije na internetu i programe u vezi sa elektronskom poštom. Ne koristimo ove tehnologije da bismo sakupljali ili čuvali Vaše lične podatke.

Kada posetite naš sajt, informacije o nazivu domena koje dobijemo ne koriste se kako bismo Vas lično identifikovali. Na osnovu te i drugih informacija merimo broj poseta našem sajtu, prosečno vreme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bismo izmerili frekvenciju upotrebe našeg sajta i unapredili njegov sadržaj.

Informacije koje podelite sa nama, skladište se na zaštićenom serveru naše hosting kompanije i njima može pristupiti samo administrator sajta, a mogu se koristiti za svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Možemo preneti objedinjene informacije o upotrebi našeg sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Takođe, nećemo na bilo koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja. stranici i važiće od momenta objavljivanja.

Mi primenjujemo stroge mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije o Vama od pristupa neovlašćenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako onlajn tako i oflajn. Mi ćemo čuvati informacije o Vama u roku kako to zakon nalaže ili u razumnom roku u slučaju da to zakon ne reguliše.

Obezbedili smo bezbednost ličnih podataka koji se prikupljaju. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbeđivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, usvojili smo odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitili i obezbedili lične podatke koji se prikupljaju.

 

Naš vebsajt može sadržati linkove za druge vebsajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem Vaših ličnih informacija ili bilo kakva pitanja u veza politikom zaštite privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate uz pomoć kontakt podataka koji se nalaze na našem sajtu.

Svako korišćenje naše internet strane podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici. Sadržaj izjave o privatnosti sajta, možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Svaka promena izjave o privatnosti sajta biće objavljena na ovoj stranici i važiće od momenta objavljivanja.